همه
چلو
پیتزا
سوخاری
ساندویچ
سالاد
غیره
سرخ شده
خوراک
نوشیدنی

پیتزاهزارویکشب مینی

ژامبون بیکن-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاهزارویکشب متوسط

ژامبون بیکن-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاهزارویکشب بزرگ

ژامبون بیکن-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاهزارویکشب پنجره ای

ژامبون بیکن-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۴۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاهزازویکشب خانواده

ژامبون بیکن-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۷۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سرآشپز مینی

ژامبون مرغ-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-ذرت سیاه دانه-قارچ-فلفل…
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سرآشپز متوسط

ژامبون مرغ-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-ذرت- سیاه دانه-قارچ-فلفل…
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزاسرآشپزبزرگ

ژامبون مرغ-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-ذرت سیاه دانه-قارچ-فلفل…
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سرآشپز پنجره ای

ژامبون مرغ-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-ذرت سیاه دانه-قارچ-فلفل…
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سرآشپز خانواده

ژامبون مرغ-گوشت رست بیف-پنیرموزارلا-ذرت سیاه دانه-قارچ-فلفل…
۶۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزامخصوص مینی

ژامبون گوشت ومرغ -پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخصوص متوسط

ژامبون گوشت و مرغ-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخصوص بزرگ

ژامبون گوشت و مرغ-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزامخصوص پنجره ای

ژامبون گوشت و مرغ-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مخصوص خانواده

ژامبون گوشت و مرغ-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۷۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی مینی

کالباس پپرونی-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی متوسط

کالباس پپرونی -پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی بزرگ

کالباس پپرونی -پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی پنجره ای

کالباس پپرونی-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا پپرونی خانواده

کالباس پپرونی-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۸۶,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی مینی

ژامبون-گوشت چرخ کرده-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی متوسط

ژامبون-گوشت چرخ کرده-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی بزرگ

ژامبون-گوشت چرخ کرده-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی پنجره ای

ژامبون -گوشت چرخ کرده-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مکزیکی خانواده

ژامبون -گوشت چرخ کرده-پنیرموزارلا-قارچ-فلفل دلمه
۶۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف مینی

گوشت ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف متوسط

گوشت ریش ریش-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف بزرگ

گوشت ریش ریش-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف پنجره ای

گوشت ریش ریش-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۴۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا رست بیف خانواده

گوشت ریش ریش-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۶۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و قارچ مینی

گوشت چرخ کرده-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

گوشت چرخ کرده-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

گوشت چرخ کرده-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۶,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای

گوشت چرخ کرده-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

گوشت چرخ کرده-پنیر موزارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۶۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ مینی

مرغ ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

مرغ ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ

مرغ ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۳۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای

مرغ ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

مرغ ریش ریش-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل دلمه-
۶۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و مرغ مینی

مخلوط گوشت و مرغ ریش ریش-پنیر…
۲۸,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و مرغ متوسط

مخلوط گوشت و مرغ ریش ریش-پنیر…
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و مرغ بزرگ

مخلوط گوشت و مرغ ریش ریش-پنیر…
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و مرغ پنجره ای

مخلوط گوشت و مرغ ریش ریش-پنیر…
۴۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا گوشت و مرغ خانواده

مخلوط گوشت و مرغ ریش ریش-پنیر…
۶۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات مینی

ذرت-هویج-نخود سبز-گوجه گیلاسی-زیتون سیاه-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل…
۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات متوسط

ذرت-هویج-نخود سبز-گوجه گیلاسی-زیتون سیاه-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل…
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات بزرگ

ذرت-هویج-نخود سبز-گوجه گیلاسی-زیتون سیاه-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل…
۲۹,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات پنجره ای

ذرت-هویج-نخود سبز-گوجه گیلاسی-زیتون سیاه-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل…
۳۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا سبزیجات خانواده

ذرت-هویج-نخود سبز-گوجه گیلاسی-زیتون سیاه-پنیر موز ارلا-قارچ-فلفل…
۵۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و پنیر مینی

قارچ سرخ شده-پنیر موز ارلا-فلفل دلمه-
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و پنیر متوسط

قارچ سرخ شده-پنیر موز ارلا-فلفل دلمه-
۲۵,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و پنیر بزرگ

قارچ سرخ شده-پنیر موز ارلا-فلفل دلمه-
۳۰,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و پنیر پنجره ای

قارچ سرخ شده-پنیر موز ارلا-فلفل دلمه-
۳۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا قارچ و پنیر خانواده

قارچ سرخ شده-پنیر موز ارلا-فلفل دلمه-
۵۳,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ایتالیایی ورستل

بیکن گوشت و مرغ-قارچ-پپرونی-فلفل سبز-زیتون
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ایتالیایی چانو

رست بیف-قارچ-فلفل سبز-زیتون
۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ایتالیایی پپرونی

پپرونی-قارچ-فلفل سبز-زیتون-
۳۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیتزا ایتالیایی مرغ

مرغ-قارچ-فلفل سبز-زیتون-
۳۵,۰۰۰تومان
تعداد:

سوخاری استریپس مرغ

5تکه فیله مرغ سوخاری-سیب زمینی -سالاد…
۳۴,۰۰۰تومان
تعداد:

سوخاری میکس استریپس-بازو

3تکه فیله سوخاری-4تکه بازو-سیب زمینی-سالاد کلم…
۳۷,۰۰۰تومان
تعداد:

بازو سوخاری

7تکه بازو سوخاری-سیب زمینی-سالاد کلم-نوشابه-
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

قارچ سوخاری

.
۱۱,۰۰۰تومان
تعداد:

پیاز سوخاری

.
۹,۰۰۰تومان
تعداد:

همبرگر مخصوص

100گرم گوشت-گوجه-خیارشور-کاهو-سبزی-سس مخصوص-
۱۸,۰۰۰تومان
تعداد:

چیز برگر مخصوص

100گرم گوشت-پنیر موزارلا-ژامبون-گوجه-خیارشور-کاهو-سبزی-سس مخصوص-
۱۹,۰۰۰تومان
تعداد:

قارچ برگر مخصوص

100گرم گوشت-قارچ-گوجه-خیارشور-کاهو-سبزی-سس مخصوص-
۲۱,۰۰۰تومان
تعداد:

ساندویچ مرغ سوپریم

فیله مرغ سوخاری -قارچ سرخ شده…
۲۶,۰۰۰تومان
تعداد:

ساندویچ مرغ کریسپی

فیله مرغ سوخاری-گوجه-خیار شور-سبزی-سس-
۲۴,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد سزار

.
۲۲,۰۰۰تومان
تعداد:

نان سیر

.
۱۱,۰۰۰تومان
تعداد:

سیب زمینی سرخ شده

.
۹,۰۰۰تومان
تعداد:

سالاد کلم

.
۴,۵۰۰تومان
تعداد:

خوراک سیب زمینی تنوری

سیب زمینی-ژامبون مرغ-قارچ-پنیر موزارلا-سیاه دانه-
۱۴,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه کوچک

تمامی مارکها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

نوشابه بزرگ

تمامی مارکها
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

دوغ کوچک

تمامی مارکها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دوغ بزرگ

تمامی مارکها
۵,۰۰۰تومان
تعداد:

دلسترکوچک

تمامی مارکها
۳,۰۰۰تومان
تعداد:

دلستر بزرگ

تمامی مارکها
۵,۵۰۰تومان
تعداد:

آب معدنی کوچک

تمامی مارکها
۲,۰۰۰تومان
تعداد: