چلوکوبیده با گوجه

کوبیده 2 سیخ

تعداد فروخته شده: 3

یک پرس برنج ساده به وزن 350 گرم کوبیده 2 سیخ به وزن 160 گرم و دورچین گوجه

یک پرس برنج ساده به وزن ۳۵۰ گرم کوبیده ۲ سیخ به وزن ۱۶۰ گرم و دورچین گوجه